ddb1babe0a25108e6e4c499bdd16e7a9

Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Działy wybrane

Artur Radecki-Pawlik

W Polsce nie ukazała się jak dotąd jednolita publikacja, która prezentowałaby zakres badań hydromorfologicznych oraz zbiór wyników badań obejmujących opis i analizę parametrów hydromorfologicznych. Ta właśnie książka ma na celu częściowe zapełnienie tej luki. Traktuje o podstawowych pojęciach z zakresu hydrologii, hydrauliki, procesów kształtujących koryta oraz geomorfologii żwirodennych rzek i potoków górskich.

radecki-pawlik_hydromorfologia-rzek
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 38,70 zł

Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Działy wybrane

Artur Radecki-Pawlik

W Polsce nie ukazała się jak dotąd jednolita publikacja, która prezentowałaby zakres badań hydromorfologicznych oraz zbiór wyników badań obejmujących opis i analizę parametrów hydromorfologicznych. Ta właśnie książka ma na celu częściowe zapełnienie tej luki.

31c72d447ee406d861150c4d486a4e33
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 20,50 zł

Hydrozoologia. Podręcznik dla studentów rybactwa

Krzysztof Bieniarz, Piotr Epler, Jarosław Chyb

Wartościowa publikacja uzupełniająca wiadomości o organizmach zwierzęcych najczęściej występujących w wodach śródlądowych Polski i odgrywających istotną rolę w gospodarce rybackiej. Zaprezentowano w niej systematykę i opis organizmów wodnych

ecc81aa96e653f17360dc21746417bf9
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 7,35 zł

Inżynieria i budownictwo leśne

Stanisław Koczwański

Zakres tematyczny skryptu jest dostosowany do programu nauczania przedmiotu inżynieria leśna na wydziałach leśnych uczelni rolniczych. Obejmuje podstawowy materiał kursowy, a także wykłady uzupełniające. Znalazły się w nim syntetycznie ujęte wiadomości z trzech rozległych dziedzin

wilczkiewicz_kierunki-rozwoju-duza1
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 47,00 zł

Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych

Małgorzata Zofia Wilczkiewicz


W monografii omówiono specyfikę kontynentu amerykańskiego i jego złożoność kulturową mającą wpływ na osiągnięcia tego kraju w dziedzinie projektowania przestrzennego i architektury krajobrazu. Wykazano zależności między stylami architektonicznymi w kontekście rozwiązań krajobrazowych, a także przedstawiono nowe tendencje architektury krajobrazu w XXI wieku

cd511103c72108e6c59bbdeb1adf60e1
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 15,30 zł

Marketing w gospodarce żywnościowej

Sylwester Makarski, Maria Grzybek

Skrypt zawiera podstawowe wiadomości z dziedziny marketingu z uwzględnieniem specyfiki rolnictwa. Problematyka poruszona w skrypcie obejmuje znaczenie marketingu dla gospodarki żywnościowej w Polsce

2f04379f83f39b96e51f530c03ba32df
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 17,00 zł

Matematyczne modelowanie wzrostu, rozwoju i plonowania roślin. Podręcznik do wykładów i ćwiczeń

Bogdan Kulig

Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunku Rolnictwo zawiera omówienie podstawowych zagadnień związanych z modelowaniem wzrostu i rozwoju roślin. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono najważniejsze pojęcia z zakresu modelowania matematycznego, cele i istotę modelowania, rodzaje modeli i możliwości ich zastosowania

matematyka_ptak_kopcinska

Matematyka dla studentów kierunków przyrodniczych

Marek Ptak, Joanna Kopcińska


Podręcznik obejmuje klasyczny wykład matematyki na kierunkach przyrodniczych, czyli analizę matematyczną i algebrę liniową. Główny nacisk położono w nim na definicje, podstawowe twierdzenia i ich zastosowanie. Szczególną uwagę zwrócono na precyzję matematyczną jako jedną z wartości w nauczaniu matematyki.

matematyka_ptak

Matematyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych

Marek Ptak

Siódme wydanie popularnego podręcznika przeznaczonego dla studentów wydziałów technicznych i przyrodniczych. Wykład obejmuje analizę matematyczną i algebrę liniową. Aby ułatwić zrozumienie prezentowanych zagadnień, w każdym rozdziale zamieszczono przykładowe zadania z rozwiązaniami.

sabor_metody_statystyczne-d
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 17,10 zł

Metody statystyczne w genetyce populacyjnej drzew leśnych

Helena Stanuch, Janusz Sabor


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i pracowników naukowych leśnictwa wykorzystujących komputer z odpowiednim oprogramowaniem do opracowań opartych na wynikach empirycznych. Przedstawiono w nim podstawowe pojęcia z dziedziny statystyki i testy służące do weryfikacji hipotez statystycznych, przybliżono zagadnienia analizy wariancji w zastosowaniu do planowania doświadczenia polowego, ilustrując modele matematyczne przykładami z dziedziny doświadczalnictwa genetycznego, opisano analizę skupień jako ważną metodę genetycznej analizy populacyjnej drzew leśnych.