31c72d447ee406d861150c4d486a4e33
Cena: 20,50 zł

Hydrozoologia. Podręcznik dla studentów rybactwa

Krzysztof Bieniarz, Piotr Epler, Jarosław Chyb

Wartościowa publikacja uzupełniająca wiadomości o organizmach zwierzęcych najczęściej występujących w wodach śródlądowych Polski i odgrywających istotną rolę w gospodarce rybackiej. Zaprezentowano w niej systematykę i opis organizmów wodnych

ecc81aa96e653f17360dc21746417bf9
Cena: 7,35 zł

Inżynieria i budownictwo leśne

Stanisław Koczwański

Zakres tematyczny skryptu jest dostosowany do programu nauczania przedmiotu inżynieria leśna na wydziałach leśnych uczelni rolniczych. Obejmuje podstawowy materiał kursowy, a także wykłady uzupełniające. Znalazły się w nim syntetycznie ujęte wiadomości z trzech rozległych dziedzin

wilczkiewicz_kierunki-rozwoju-duza1
Cena: 47,00 zł

Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych

Małgorzata Zofia Wilczkiewicz


W monografii omówiono specyfikę kontynentu amerykańskiego i jego złożoność kulturową mającą wpływ na osiągnięcia tego kraju w dziedzinie projektowania przestrzennego i architektury krajobrazu. Wykazano zależności między stylami architektonicznymi w kontekście rozwiązań krajobrazowych, a także przedstawiono nowe tendencje architektury krajobrazu w XXI wieku

cd511103c72108e6c59bbdeb1adf60e1
Cena: 15,30 zł

Marketing w gospodarce żywnościowej

Sylwester Makarski, Maria Grzybek

Skrypt zawiera podstawowe wiadomości z dziedziny marketingu z uwzględnieniem specyfiki rolnictwa. Problematyka poruszona w skrypcie obejmuje znaczenie marketingu dla gospodarki żywnościowej w Polsce

2f04379f83f39b96e51f530c03ba32df
Cena: 17,00 zł

Matematyczne modelowanie wzrostu, rozwoju i plonowania roślin. Podręcznik do wykładów i ćwiczeń

Bogdan Kulig

Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunku Rolnictwo zawiera omówienie podstawowych zagadnień związanych z modelowaniem wzrostu i rozwoju roślin. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono najważniejsze pojęcia z zakresu modelowania matematycznego, cele i istotę modelowania, rodzaje modeli i możliwości ich zastosowania

matematyka_ptak_kopcinska

Matematyka dla studentów kierunków przyrodniczych

Marek Ptak, Joanna Kopcińska


Podręcznik obejmuje klasyczny wykład matematyki na kierunkach przyrodniczych, czyli analizę matematyczną i algebrę liniową. Główny nacisk położono w nim na definicje, podstawowe twierdzenia i ich zastosowanie. Szczególną uwagę zwrócono na precyzję matematyczną jako jedną z wartości w nauczaniu matematyki.

matematyka_ptak

Matematyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych

Marek Ptak

Siódme wydanie popularnego podręcznika przeznaczonego dla studentów wydziałów technicznych i przyrodniczych. Wykład obejmuje analizę matematyczną i algebrę liniową. Aby ułatwić zrozumienie prezentowanych zagadnień, w każdym rozdziale zamieszczono przykładowe zadania z rozwiązaniami.

sabor_metody_statystyczne-d
Cena: 17,10 zł

Metody statystyczne w genetyce populacyjnej drzew leśnych

Helena Stanuch, Janusz Sabor


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i pracowników naukowych leśnictwa wykorzystujących komputer z odpowiednim oprogramowaniem do opracowań opartych na wynikach empirycznych. Przedstawiono w nim podstawowe pojęcia z dziedziny statystyki i testy służące do weryfikacji hipotez statystycznych, przybliżono zagadnienia analizy wariancji w zastosowaniu do planowania doświadczenia polowego, ilustrując modele matematyczne przykładami z dziedziny doświadczalnictwa genetycznego, opisano analizę skupień jako ważną metodę genetycznej analizy populacyjnej drzew leśnych.

6a9d5a06eb4a6c387803385fa4566f0c
Cena: 12,90 zł

Nasiennictwo, szkółkarstwo i selekcja drzew leśnych. Cz. III. Podstawy selekcji drzew

Janusz Sabor

Podręcznik omawia zagadnienia ogólne dotyczące dziedziczenia cech, mechanizmy rządzące zmianami genetycznej struktury populacji, problematykę wewnątrzgatunkowej zmienności drzew leśnych, rolę doświadczeń proweniencyjnych i ich metodykę oraz teoretyczne podstawy selekcji drzew

naturalne-sposoby_walega_radecki_kaczor

Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych

Andrzej Wałęga, Artur Radecki-Pawlik, Grzegorz Kaczor


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów inżynierii środowiska i geodezji uczelni rolniczych. Zawiera omówienie aktów prawnych dotyczących zagospodarowania wód opadowych spływających z terenów zurbanizowanych, przypomnienie podstawowych wiadomości z meteorologii i hydrologii, analizę wpływu uszczelnienia zlewni na jakość środowiska wodnego