odmianoznawstwo
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 17,00 zł

Odmianoznawstwo roślin warzywnych

Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk, Agnieszka Sękara


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ogrodnictwa oraz innych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na których prowadzi się zajęcia z przedmiotu „warzywnictwo”. Zawiera wiadomości na temat odmian roślin warzywnych uprawianych w Polsce, przydatne przy ich rozpoznawaniu i ocenianiu.

80a260df805dfcc7dd06e7998bffc434
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 23,50 zł

Odnawialne źródła energii

Jacek Kieć

Na tle ogólnej charakterystyki obecnej sytuacji środowiskowej (w szczególności klimatycznej) i energetycznej naszego globu autor przedstawia możliwości wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł: wody, wiatru, Słońca i Ziemi, oraz różnego typu biopaliw.

05514cfbdaa4f7008173d3b44badd55e

Odpady powęglowe i ich zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej

Krystyna M. Skarżyńska

Książka w przystępnej formie omawia właściwości geotechniczne odpadów powęglowych pochodzących z różnych kopalń i zagłębi w kraju i za granicą, metody badań i oceny przydatności tych materiałów oraz zachowanie się odpadów podczas transportu i składowania.

30e8c7304a4dea9457a89576bd21e0a2

Ogólna technologia żywności. Skrypt do ćwiczeń

pod redakcją Ewy Hajduk

Skrypt, napisany głównie z myślą o studentach Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego, może służyć jako ułatwienie przygotowania się do ćwiczeń z przedmiotu ogólna technologia żywności. Trzecie wydanie, poprawione i uzupełnione, obejmuje 16 wybranych tematów z zakresu tego przedmiotu.

b1a5ad393326e151351bc546a7a4fb42
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 25,20 zł

Patofizjologia roślin

Agnieszka Płażek

Podręcznik przedstawia aktualną wiedzę z zakresu patofizjologii. Dokonano w nim podziału patogenów oraz omówiono następujące zagadnienia: toksyny i ich działanie, atak patogena, objawy chorobowe powodowane przez patogeny, fizjologiczne i biochemiczne zmiany w roślinie wywołane przez patogeny, procesy obronne inicjowane przez rośliny w czasie patogenezy

150d034c6dd473fb2478ad107aa05913

Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Skrypt do ćwiczeń

pod redakcją Teresy Fortuny

Skrypt przeznaczony dla studentów Technologii Żywności jako pomoc do ćwiczeń z przedmiotu Analiza i ocena jakości żywności. Rozdziały wstępne podręcznika zawierają omówienie zasad pobierania i przygotowywania próbek do analizy, opis ważniejszych błędów popełnianych podczas analiz oraz charakterystykę podstawowego sprzętu laboratoryjnego.

podstawy-analizy-i-oceny-jakosci_na-strone
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 25,00 zł

Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Skrypt do ćwiczeń pod redakcją Teresy Fortuny

Małgorzata Bączkowicz, Teresa Fortuna, Lesław Juszczak, Joanna Sobolewska-Zielińska

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z przedmiotu „Analiza i ocena jakości żywności”.

1370d13c7dcd094b30fd9c3ea5675513
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 29,40 zł

Podstawy geodezyjnego urządzenia gruntów rolnych

Michał Żak

Skrypt przeznaczony dla studentów geodezji i kartografii obejmuje problematykę podziału i urządzania gruntów. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania i zasady kształtowania obiektów gruntowych na terenach wiejskich. Przedstawiono zarys rozwoju pomiarów gruntowych oraz podziału gruntów wiejskich w Polsce.

eb1740e8f7964e14cdabcca0bd4ec4b7
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 13,20 zł

Podstawy gospodarki spółdzielczej. Wybrane zagadnienia

Bronisław Brzozowski

Książka, napisana głównie z myślą o studentach zapoznających się z problematyką spółdzielczą w ramach zajęć na uczelni, prezentuje wielowymiarowy obraz spółdzielczości. Pierwsze rozdziały są poświęcone aspektom prawnym działalności spółdzielczej. Omawiają m.in. obszernie prawo spółdzielcze oraz akty pokrewne. W kolejnych rozdziałach autor przedstawia dzieje ruchu spółdzielczego na świecie i w Polsce

44b62f8f65605504197e57b59ab6d496
Różnica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto:
Cena po rabacie
Cena: 15,20 zł

Podstawy projektowania parku maszynowo-ciągnikowego w rolnictwie oraz wybrane zagadnienia bilansu mocy ciągnika rolniczego

Norbert Marks, Barbara Krzysztofik

W skrypcie omówiono metody planowania parku maszynowo-ciągnikowego w mikro- i makroskali oraz wybrane zagadnienia bilansu cieplnego silnika spalinowego i bilansu mocy ciągnika rolniczego.