05514cfbdaa4f7008173d3b44badd55e

Odpady powęglowe i ich zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej

Krystyna M. Skarżyńska

Książka w przystępnej formie omawia właściwości geotechniczne odpadów powęglowych pochodzących z różnych kopalń i zagłębi w kraju i za granicą, metody badań i oceny przydatności tych materiałów oraz zachowanie się odpadów podczas transportu i składowania.

30e8c7304a4dea9457a89576bd21e0a2

Ogólna technologia żywności. Skrypt do ćwiczeń

pod redakcją Ewy Hajduk

Skrypt, napisany głównie z myślą o studentach Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego, może służyć jako ułatwienie przygotowania się do ćwiczeń z przedmiotu ogólna technologia żywności. Trzecie wydanie, poprawione i uzupełnione, obejmuje 16 wybranych tematów z zakresu tego przedmiotu.

b1a5ad393326e151351bc546a7a4fb42
Cena: 25,20 zł

Patofizjologia roślin

Agnieszka Płażek

Podręcznik przedstawia aktualną wiedzę z zakresu patofizjologii. Dokonano w nim podziału patogenów oraz omówiono następujące zagadnienia: toksyny i ich działanie, atak patogena, objawy chorobowe powodowane przez patogeny, fizjologiczne i biochemiczne zmiany w roślinie wywołane przez patogeny, procesy obronne inicjowane przez rośliny w czasie patogenezy

150d034c6dd473fb2478ad107aa05913

Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Skrypt do ćwiczeń

pod redakcją Teresy Fortuny

Skrypt przeznaczony dla studentów Technologii Żywności jako pomoc do ćwiczeń z przedmiotu Analiza i ocena jakości żywności. Rozdziały wstępne podręcznika zawierają omówienie zasad pobierania i przygotowywania próbek do analizy, opis ważniejszych błędów popełnianych podczas analiz oraz charakterystykę podstawowego sprzętu laboratoryjnego.

1370d13c7dcd094b30fd9c3ea5675513
Cena: 29,40 zł

Podstawy geodezyjnego urządzenia gruntów rolnych

Michał Żak

Skrypt przeznaczony dla studentów geodezji i kartografii obejmuje problematykę podziału i urządzania gruntów. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania i zasady kształtowania obiektów gruntowych na terenach wiejskich. Przedstawiono zarys rozwoju pomiarów gruntowych oraz podziału gruntów wiejskich w Polsce.

eb1740e8f7964e14cdabcca0bd4ec4b7
Cena: 13,20 zł

Podstawy gospodarki spółdzielczej. Wybrane zagadnienia

Bronisław Brzozowski

Książka, napisana głównie z myślą o studentach zapoznających się z problematyką spółdzielczą w ramach zajęć na uczelni, prezentuje wielowymiarowy obraz spółdzielczości. Pierwsze rozdziały są poświęcone aspektom prawnym działalności spółdzielczej. Omawiają m.in. obszernie prawo spółdzielcze oraz akty pokrewne. W kolejnych rozdziałach autor przedstawia dzieje ruchu spółdzielczego na świecie i w Polsce

44b62f8f65605504197e57b59ab6d496
Cena: 15,20 zł

Podstawy projektowania parku maszynowo-ciągnikowego w rolnictwie oraz wybrane zagadnienia bilansu mocy ciągnika rolniczego

Norbert Marks, Barbara Krzysztofik

W skrypcie omówiono metody planowania parku maszynowo-ciągnikowego w mikro- i makroskali oraz wybrane zagadnienia bilansu cieplnego silnika spalinowego i bilansu mocy ciągnika rolniczego.

szafranska-podstawy-rynkow_si
Cena: 17,00 zł

Podstawy rynków finansowych i bankowości

Monika Szafrańska, Janusz Żmija

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu rynków finansowych i bankowości. Publikacja składa się z dwóch części, omawiających podstawy rynków finansowych i podstawy bankowości. W części I szczegółowo opisano m.in. główne funkcje finansów, wybrane kryteria klasyfikacji zjawisk finansowych, istotę, funkcje oraz rodzaje rynków finansowych, najważniejsze instrumenty rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego oraz rynku instrumentów pochodnych, a także zagadnienia związane z kalkulacją wartości pieniądza.

4e67d251b7ff83f0df18b50cb8316218
Cena: 13,15 zł

Podstawy socjologii wsi i rolnictwa

Stanisław Moskal, Marta Moskal

W pierwszej części podręcznika, poświęconej podstawom socjologii, autorzy omawiają przedmiot i specyfikę tej dyscypliny naukowej, jej genezę, metody i techniki badawcze, a także zagadnienie kultury jako wytworu i środowiska człowieka oraz strukturalne i funkcjonalne aspekty życia społecznego.

b19bec2f3abae9faf2e5d1e8dd52a608
Cena: 15,45 zł

Pozaprodukcyjne funkcje terenów leśnych i ich szacowanie

Krzysztof Koreleski

Książka jest przeznaczona dla specjalistów w zakresie gospodarki przestrzennej, a także dla studentów kierunków: geodezja i kartografia, inżynieria środowiska i leśnictwo.